لاپاراسکوپی، شاخه ای از علم جراحی است که انجام عمل های جراحی شکم و لگن را بدون برش کامل و تنها از طریق ایجاد چند برش کوچک بر روی پوست و با استفاده ابزار و دستگاه های مخصوص به صورت دید غیر مستقیم بر روی مانیتور میسر می سازد.