یورگاینکولوژی (یوروژنیکولوژی) شاخه ای تخصصی از پزشکی زنان و مامایی است که به بررسی دقیق عملکرد و تشخیص و درمان مشکلات کف لگن، انواع بی اختیاری و جراحی های ترمیمی این منطقه در زنان می پردازد.