پزشکی زیبایی، شاخه ای از دانش پزشکی هست که هدف آن بهبود ظاهر فیزیکی و افزایش رضایت فرد از وضعیت خود می باشد.در این حوزه زیبایی عمدتا از روش های غیر تهاجمی و یا کم تهاجم استفاده می شود.