Skip to main content
کنفرانس علمی فتال مانیتورینگ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ به همت مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی خیرین سالمت فرقانی و با حمایت مجموعه تسنیم بهبود آرمان و در بیمارستان خیرین سالمت قم برگزار شد.

این رویداد میزبان جمعی از پزشکان و متخصصان زنان و زایمان کشور از جمله دکتر حنطوشزاده، دکتر آهنگری، دکتر غریبلکی و دکتر صادقی مقدم بود.
در این کنفرانس، اساتید محترم درباره دستگاه فتال مانیتورینگ و مزایای استفاده از این تکنولوژی سخنرانی کردند و در پایان جلسه به سواالت شرکتکنندگان پاسخ دادند.

تسنیم بهبود آرمان به عنوان یکی از مجموعه های شاخص در ارائه جدیدترین تکنولوژی های پزشکی زنان همواره کوشیده است، حامی جامعه بزرگ متخصصان زنان باشد.

کپی شد!

ارسال پاسخ

1 × 1 =