آنکولوژی، شاخه ای از علم پزشکی است که به بررسی دقیق، تشخیص و درمان سرطان می پردازد. این شاخه می تواند شامل تشخیص و درمان پزشکی، پرتو درمانی و جراحی باشد.